BOKU កាសីនុ

BOKU កាសីនុ

 • Spela កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MaestroMasterCardOnline Bank TransferRapid TransferRapid Transfer
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 200 ដុល្លារ + 100 Extra Spins on Starburst Slot
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Casino Planet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MiFinityBank Wire TransferMuchBetterJetonTrustly
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.8
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់£ / € / 300 ដុល្លារ / 3000 Nok + 200 ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់នៅលើសៀវភៅរន្ធដោតស្លាប់
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • NetBet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  Direct Bank TransferPaylevoMonetaEcoPayzEuteller
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.8
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  150% រហូតដល់ 150 ផោន
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • 22Bet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  SkrillBitcoin CashNeosurfATM OnlineECOBANQ
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.3
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  ប្រាក់រង្វាន់ 122% រហូតដល់ 300 ផោន
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • 1xBet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  BitcoinNetellerFast Bank TransferSantanderATM Online
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.4
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 400 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

BOKU as Casino Deposit Method: Features and Advantages

តារាង​មាតិកា

Looking to make a quick and easy deposit at your favorite online casino? BOKU might be just the payment method for you. BOKU is a popular mobile payment service that allows you to make deposits to your casino account with just a few clicks on your mobile device. In this article, we'll take a closer look at BOKU as a casino deposit method, its advantages, and some tips for using it effectively.

What is BOKU?

BOKU is a mobile payments platform that was founded in 2009. It enables users to pay for goods and services by adding the cost to their mobile phone bill or deducting it from their prepaid balance. BOKU is accepted by many online merchants, including some online casinos.

How to Use BOKU as a Casino Deposit Method?

Using BOKU to make a casino deposit is easy. Here's how:

 • Select BOKU as your payment method
 • Enter the amount you want to deposit
 • Enter your mobile phone number
 • Confirm the payment by responding to a text message
 • Wait for the transaction to be processed (usually instantly)

It is important to note that BOKU currently works only for deposits, not for withdrawals. You will need to choose a different payment method to withdraw your winnings.

Advantages of Using BOKU as a Casino Deposit Method

There are several advantages to using BOKU as a casino deposit method:

 • Easy and quick: BOKU deposits are processed instantly, so you can start playing your favorite casino games in no time.
 • Secure: Because BOKU deposits are charged to your mobile phone bill, you don't need to share your bank account or credit card details with the casino.
 • No fees: BOKU deposits are free of charge, and you won't be charged any hidden fees or commissions.
 • Convenient: You can use BOKU to make deposits from your mobile phone, wherever you are. This makes it a great choice for players who like to play on the go.

Tips for Using BOKU as a Casino Deposit Method

If you decide to use BOKU as your casino deposit method, here are some tips to help you use it effectively:

 • Check the deposit limits: Some casinos may have minimum and maximum deposit limits for BOKU deposits. Make sure to check these before making a deposit.
 • Ensure that you have enough credit: Because BOKU deposits are charged to your mobile phone bill, you need to have enough credit or a sufficient balance in your prepaid account to cover the deposit.
 • Monitor your spending: Remember that BOKU deposits are charged to your mobile phone bill. Keep track of your spending to avoid any surprises at the end of the month.

Conclusion

Overall, BOKU is a great payment option for players who want to make quick and easy casino deposits from their mobile devices. It is secure, convenient, and free of charge. However, it is important to remember that BOKU is currently only available for deposits, not withdrawals. So, if you want to withdraw your winnings, you will need to choose a different payment method.

BOKU កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is BOKU?

BOKU is a mobile payment processing company that allows users to charge purchases made online directly to their mobile phone accounts.

How does BOKU work?

When using BOKU to make a deposit at a casino, you simply select BOKU as your payment method, enter your mobile phone number, and confirm the transaction via SMS. The cost of the deposit is then added to your next mobile phone bill.

Is BOKU a safe payment method?

Yes, BOKU is considered to be a safe and secure method of payment. BOKU has advanced security measures in place to protect users from fraudulent activity.

Are there any fees associated with using BOKU at a casino?

There are typically no fees associated with using BOKU at a casino. However, you should always check with your mobile phone provider to ensure that there are no additional charges for making payments via BOKU.

Are there any limits on deposit amounts when using BOKU at a casino?

Yes, there are usually limits on the amount you can deposit when using BOKU at a casino. These limits vary depending on the casino.

Can I use BOKU to withdraw my winnings from a casino?

No, BOKU can only be used to make deposits at a casino. You will need to choose a different withdrawal method when it comes time to cash out your winnings.

What countries accept BOKU as a payment method at casinos?

BOKU is accepted at casinos in many countries around the world, including the UK, Canada, and many European countries. However, its availability may vary depending on the specific casino and location.

Is BOKU available on all mobile networks?

No, BOKU is not available on all mobile networks. You should check with your mobile phone provider to see if BOKU is supported on your network.