eKonto កាសីនុ

eKonto កាសីនុ

 • Captain Cooks កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EcoPayzMonetaiDEALNordeaMaestro
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.2
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100 ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជេកផតធីធីធីធីធីធីធីធីធីធី
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Euro Palace កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  iDebitMasterCardClickandBuyNetellerGiroPay
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 200 ផោន + 30 វិលនៅលើរន្ធដោតផ្កាយ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Challenge កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EcoPayzNeosurfGiroPayeChecksNordea
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.1
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  25% ដល់€ / 800 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Luxury កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MonetaGiroPayBank Wire TransferClickandBuyTrustly
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  ប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ 20 ដុល្លារ + 218% ផ្គូផ្គងរហូតដល់ 436 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Rich Reels កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  SofortKalibra CardinstaDebitEcoPayzPostepay
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.9
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ $ / € 1000 + 20 Spins, 1st Deposit Bonus
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

eKonto – A Reliable Casino Deposit and Withdrawal Method

តារាង​មាតិកា

When it comes to choosing a casino deposit and withdrawal method, players look for security, convenience, and speed. Luckily, eKonto ticks all the right boxes. Let's take a closer look at why eKonto is a great option for online casino players.

What is eKonto?

eKonto is an online payment system exclusively available for customers of the Czech Savings Bank (Česká spořitelna). It was introduced in 2008 and has since been widely accepted in many online casinos, making it a popular choice among Czech players. With eKonto, players can easily and securely make deposits and withdrawals from their online casino account.

Benefits of Using eKonto as a Casino Deposit Method

 • High Security: Security is a top priority for eKonto. All transactions are encrypted and protected by a two-factor authentication process, adding an extra layer of security to your account.
 • Convenience: eKonto is incredibly easy to use. You can manage your account and make deposits and withdrawals directly from your online casino account. This means you don't have to spend time filling out lengthy forms or visit third-party websites.
 • Speed: Deposits made with eKonto are instant, meaning you can start playing your favorite casino games in no time. Withdrawals are also processed quickly, usually within 24-48 hours.
 • No Fees: eKonto does not charge any fees for making deposits or withdrawals. However, it is essential to check with your online casino as some operators may charge a small transaction fee for using this payment method.
 • Flexibility: eKonto allows you to link multiple bank accounts to your eKonto account, giving you more flexibility in managing your funds and choosing the account you want to use for your online casino transactions.

Benefits of Using eKonto as a Withdrawal Method

eKonto is not just a great option for making casino deposits, but also for withdrawals. Here are some benefits of using eKonto for withdrawals:

 • Quick and Easy: eKonto withdrawals are processed quickly, usually within 24-48 hours. Once processed, the funds are directly deposited into your eKonto account, ready for you to use at your discretion.
 • Secure: When you withdraw with eKonto, you can rest assured that your funds are well-protected. Like deposits, withdrawals are also secured by a two-factor authentication process, ensuring the safety and security of your funds.
 • Flexibility: Just like with deposits, eKonto offers flexibility in how you use your funds. You can easily transfer the funds to your bank account or use them to make other online purchases.
 • No Fees: With eKonto, you don't have to worry about paying any fees for withdrawals. The funds are credited directly into your eKonto account, and you can use them without any restrictions.

Final Thoughts

eKonto is a reliable and trustworthy casino deposit and withdrawal method that offers convenience, security, and speed. When used at online casinos, it ensures a seamless and hassle-free gaming experience. If you're a player from the Czech Republic looking for a reliable payment solution to fund your online casino account, eKonto is an excellent option to consider!

Conclusion

Overall, eKonto proves to be a reliable payment solution for online casino players. With its user-friendly interface, quick processing times, and high level of security, eKonto is a solid choice for anyone looking for a simple and secure way to fund their online casino account or make withdrawals. So, give eKonto a try today and enjoy a hassle-free online gaming experience!

eKonto កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is eKonto?

eKonto is an online payment service that allows users to make fast and secure deposits at online casinos.

How do I create an eKonto account?

To create an eKonto account, you need to register with your bank that supports this service. Once registered, you will receive login credentials that you can use to access your account.

Can I use eKonto to withdraw my winnings?

Yes, eKonto can also be used for withdrawals at some online casinos. However, not all casinos offer this option, so it’s always best to check beforehand.

How long does it take for my eKonto deposit to be credited to my casino account?

eKonto deposits are usually credited to your casino account instantly, so you can start playing right away.

Is eKonto a secure payment method?

Yes, eKonto uses state-of-the-art security measures to protect your personal and financial information. Plus, you don’t need to share your banking details with the casino, which adds an extra layer of security.

Are there any fees for using eKonto?

Most casinos don’t charge fees for eKonto deposits and withdrawals, but it’s always a good idea to double-check with your chosen casino. Your bank may also charge fees for using eKonto, so be sure to review their terms and conditions.

What are the deposit and withdrawal limits for eKonto?

The deposit and withdrawal limits for eKonto vary depending on the casino and your bank. You can usually find this information on the casino’s banking page or by contacting customer support.

Is eKonto available in my country?

eKonto is currently only available in the Czech Republic and Slovakia. If you’re not based in either of these countries, you won’t be able to use eKonto as a payment method at online casinos.