Ezipay កាសីនុ

Ezipay កាសីនុ

 • Kudos កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  Courier CheckEcoPayzPaysafe CardOnline Bank TransferSofort
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.7
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  150% រហូតដល់ 500 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Virtual City កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EZIPayinstaDebitEutellerEntropayUkash
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.4
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 1000 សេក + 50 Spins នៅលើការដាក់ប្រាក់ដំបូង (10 ហ៊ុនក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រាំថ្ងៃបន្ទាប់)
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Luxury កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MonetaGiroPayBank Wire TransferClickandBuyTrustly
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  ប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ 20 ដុល្លារ + 218% ផ្គូផ្គងរហូតដល់ 436 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Grand Mondial កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  Ticket PremiumEntropayEZIPayEntropayKalibra Card
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.2
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 100 ផោន
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Golden Reef កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EntropayPayPalTicket PremiumClickandBuyMaestro
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.4
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 900 ផោន (បីដងរហូតដល់ 300,00 ផោនលើប្រាក់បញ្ញើបីដំបូង)
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

Ezipay as a Reliable Casino Deposit and Withdrawal Method

តារាង​មាតិកា

When it comes to casino transactions, players want a payment method that is secure, fast, and convenient. Ezipay is one of the popular payment options available in many online casinos worldwide. This article will explore the features and benefits of using Ezipay as a casino deposit and withdrawal method.

What is Ezipay?

Ezipay is an online payment service that allows users to send and receive money securely and quickly. It was established in 2006 and has since then gained popularity as a reliable payment method for online casinos, e-commerce, and money transfers.

The payment service is part of the Paysafe Group, a leading provider of online payment solutions, which oversees Neteller and Skrill, two popular e-wallets in the online gambling industry.

 • Security
 • One of the biggest concerns when it comes to online transactions is security. Ezipay uses advanced encryption technology to secure customer information and transactions from potential fraudsters. The payment provider is authorized by the Financial Conduct Authority (FCA) and operates under strict regulations.
 • Speed
 • Ezipay processes transactions almost instantly. Deposits are credited instantly to a player's casino account, while withdrawals usually take between 24 to 48 hours to reflect in the user's account.
 • Accessibility
 • Ezipay is available in many countries worldwide. Customers can access the service via the Ezipay website or mobile app.

How to Use Ezipay at Online Casinos

Using Ezipay to deposit and withdraw funds at online casinos is easy and straightforward. Here are the steps to follow:

 1. Register for an Ezipay account on their website or mobile app.
 2. Top up your Ezipay account using a bank transfer or debit card.
 3. Log in to your preferred online casino and navigate to the cashier's section.
 4. Select Ezipay as your preferred payment method.
 5. Enter your Ezipay username and password and the amount you want to deposit.
 6. Confirm the transaction and wait for the funds to reflect in your casino account.
 7. To withdraw your winnings, go to the cashier's section and select Ezipay as your preferred withdrawal method.
 8. Enter the amount you want to withdraw and confirm the transaction.
 9. Wait for the funds to reflect in your Ezipay account, usually within 24 to 48 hours.

Advantages of Using Ezipay as a Casino Deposit and Withdrawal Method

Using Ezipay has its benefits, especially for casino transactions. Here are some of them:

 • Security and Trustworthiness
 • Ezipay is part of the Paysafe Group, a leading online payment provider with over 20 years of experience in the industry. It is authorized by the FCA and operates under strict regulations, making it a trustworthy payment option for casino players.
 • Fast and Easy Transactions
 • Ezipay processes transactions almost instantly, making it one of the fastest payment options available in online casinos. Deposits are credited instantly, while withdrawals usually take between 24 to 48 hours to reflect in user's accounts.
 • Convenience
 • Ezipay is available in many countries worldwide and is accessible via the Ezipay website or mobile app. Users can manage their funds, check transaction history, and perform other functions on the go.
 • Bonuses and Promotions
 • Some online casinos offer bonuses and promotions to players who use Ezipay as their preferred deposit method, giving them an opportunity to maximize their gaming experience and winnings.

Conclusion

Ezipay is a trusted and reliable payment method for online casino transactions. It offers users fast, secure, and convenient payment options, ensuring a seamless gaming experience. Its affiliation with the Paysafe group and authorization by the FCA further highlights its credibility in the online gambling industry.

With the ease of use and accessibility of Ezipay, it is no wonder it has gained popularity as a preferred payment option for casino players worldwide.

Ezipay កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is Ezipay?

Ezipay is an online payment service that allows you to make secure and fast transactions at various online casinos. It is a popular payment method for online gambling, especially in Canada.

Is Ezipay a safe payment method to use at online casinos?

Yes, Ezipay is a safe and secure way to deposit funds at online casinos. It uses advanced encryption technology to protect your financial information.

How do I use Ezipay at online casinos?

To use Ezipay at online casinos, you first need to open an Ezipay account and fund it using your preferred banking method. Then, simply select Ezipay as your payment option at the casino's cashier page, enter the amount you wish to deposit, and confirm the transaction.

Can I withdraw my casino winnings using Ezipay?

No, Ezipay is only available as a deposit method at online casinos. You will need to choose another payment option, such as bank transfer or e-wallet, to withdraw your winnings.

Are there any fees for using Ezipay at online casinos?

There are no fees charged by Ezipay for using their service at online casinos. However, some casinos may impose their own transaction fees, so be sure to check with the casino before making a deposit.

Is Ezipay available to players from all countries?

Ezipay is primarily a payment method for Canadian players, but it may be available to players from other countries as well. Check with your preferred casino to see if Ezipay is an option for your location.

How long does it take for Ezipay deposits to be processed?

Ezipay deposits at online casinos are usually processed instantly, so you can start playing your favorite games right away.

What happens if my Ezipay deposit is declined at an online casino?

If your Ezipay deposit is declined at an online casino, you should contact the casino's customer support for assistance. They may be able to help you resolve the issue or suggest an alternative payment method.