iPay88 កាសីនុ

iPay88 កាសីនុ

 • Buzzluck កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EcoPayzBank Wire TransferChequeSkrillNeteller
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.9
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  ការដាក់ប្រាក់ពី 20 អឺរ៉ូ - ប្រាក់រង្វាន់ 100%
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Reel Emperor កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  QIWIWireCardYandex MoneyVisaMasterCard
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.5
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 500 € - នៅលើប្រាក់បញ្ញើលើកទី 1 របស់អ្នក
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Argo កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MasterCardBitcoinMonetaAlfa ClickiDEAL
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 400 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • This is Vegas កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MasterCardVisaSkrillPaysafe CardMoney Gram
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.7
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់€ / £ / £ / អ៊ូ $ 1000 ប្រាក់រង្វាន់កក់ 1 + 999 វិលជុំប្រាក់រង្វាន់
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • OG កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  SantanderEcoPayzMasterCardNetellerBoleto
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.2
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់€ / 100 ដុល្លារ + 100 ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់បញ្ញើលើកទី 1
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

iPay88 Casino Payment Method - Review and Analysis

តារាង​មាតិកា

Online gambling has gained a massive following in the recent past, thanks in part to the rapid evolution of technology and the increased accessibility of the internet. Multiple payment methods have been developed to cater to the needs of gamblers around the globe, iPay88 being one of them. This payment method is also recognized and accepted at multiple online casinos worldwide. In this review, we look at iPay88 as a casino deposit and withdrawal method, its benefits, and drawbacks.

What is iPay88?

iPay88 is an online payment gateway that is designed for secure e-commerce transactions. The company provides merchants with payment solutions that are safe, convenient, and reliable. iPay88 complies with Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), ensuring that customer data is secure from hacks and breaches.

 • Founded in 2006
 • Headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia
 • Clients in Malaysia, Indonesia, the Philippines, Thailand, Singapore, and Vietnam
 • Processes payments in multiple currencies
 • Accepts credit and debit card payments, PayPal, and online banking transfers

iPay88 as a Casino Deposit Method

iPay88 is a recognized payment option in several online casinos. Depositing funds to one's account is easy and secure. It is a fast way of starting to gamble for players who wish to join online casinos. All that is required is to choose iPay88 from the list of payment options and complete the deposit process.

iPay88 ensures the safety of users' personal and financial data throughout the payment process. Users can fund their accounts through wire transfers, debit or credit cards, or online banking transfers. The online payment gateway provides a smooth and seamless process, allowing users to deposit funds quickly and get back to their favorite casino games in the shortest time possible.

iPay88 as a Withdrawal Method

Withdrawals via iPay88 are easy, straightforward, and fast. This payment gateway supports withdrawals directly to the user's bank account, using the same options available on depositing. For players who reside in areas where other withdrawal options may not be available, iPay88 is an excellent fallback option.

 • Fees are reasonable, both on deposits and withdrawals.
 • Withdrawal Time: 1-3 days
 • Minimum Withdrawal: Varies depending on the casino.

Benefits of Using iPay88

The benefits of using iPay88 as a payment gateway in online casinos include:

 • Secure Transactions: iPay88 complies with Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), ensuring that customer data is always protected.
 • Accessible: iPay88 is a convenient payment method with an interface that is easy to use, even for new users.
 • Multiple Currencies: Users can process payments in multiple currencies.
 • Fast: Deposits and withdrawals are quick, with a turnaround time of one to three days depending on the casino's withdrawal policy.
 • Reasonable Fees: iPay88 charges moderate fees, making it an affordable option for most users.

Drawbacks of Using iPay88

Although iPay88 is a reliable payment method in online casinos, it has some disadvantages. These include:

 • Regional Availability: iPay88 is currently unavailable in many countries outside Asia.
 • Limited Withdrawal Methods: The number of withdrawal methods available when using iPay88 is limited in some casinos.
 • Verification Process: Users may have to undergo a verification process before accessing some of the available features.
 • Processing Time: Withdrawals can take longer than one to three days, depending on the casino's withdrawal policy and the availability of the user's preferred withdrawal option.

Conclusion

In conclusion, iPay88 is an excellent payment method for online casino transactions within Asia. It is secure, convenient, reliable, and easy to use. With its multiple currency processing options, fast turnaround time, and reasonable fees, iPay88 is a good payment method for players who value speed and convenience. However, it is not without drawbacks, including the restricted availability in other regions and limited withdrawal options.

iPay88 កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is iPay88?

iPay88 is an online payment solution that allows users to make transactions conveniently and securely. It is widely used in Asia as a popular payment method for online casinos.

Can I use iPay88 to deposit funds into my casino account?

Yes, many online casinos in Asia accept iPay88 as a payment method for depositing funds into your casino account.

Is it safe to use iPay88 for casino deposits?

Yes, iPay88 uses state-of-the-art security measures to ensure that your transactions are safe and secure. Your personal and financial information is protected and kept confidential at all times.

Is there a fee for using iPay88 for casino deposits?

It depends on the specific online casino. Some casinos may charge a fee for using iPay88 as a payment method whereas others may not. Make sure to check with the casino before making a deposit using iPay88.

How long does it take for deposits made through iPay88 to appear in my casino account?

The processing time for deposits made through iPay88 varies depending on the specific casino. Generally, deposits made through iPay88 appear in your casino account instantly or within a few minutes.

Can I withdraw my casino winnings using iPay88?

No, iPay88 is not currently available as a withdrawal method at most online casinos. Make sure to check with the casino to see what withdrawal options are available to you.

What currencies does iPay88 support?

iPay88 supports a variety of currencies including Malaysian Ringgit (MYR), Singapore Dollar (SGD), Thai Baht (THB), Indonesian Rupiah (IDR), Vietnamese Dong (VND), Philippine Peso (PHP), and Chinese Yuan Renminbi (CNY).

Is iPay88 easy to use?

Yes, using iPay88 to make casino deposits is easy. Simply select iPay88 as your payment method, enter the amount you wish to deposit and follow the instructions provided.