JomPAY កាសីនុ

JomPAY កាសីនុ

 • bCasino កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  SofortBank Wire TransferSiru MobileEcoPayzSkrill
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.7
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 500 ផោន + 50 Bonus Spins, 1st Deposit Bonus
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Anonymous កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  LitecoinBitcoin
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.3
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 300 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Exclusive កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MasterCardinstaDebitNetellerSkrillVisa
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.9
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 500 ដុល្លារ Table Games Welcome Bonus
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

JomPAY Casino Deposit Method - Everything You Need to Know

តារាង​មាតិកា

JomPAY is a regulated payment service that allows Malaysians to make online payments from their bank accounts using their mobile phones or computers. JomPAY is widely used by many Malaysian online casinos as a deposit method.

If you are looking to deposit funds at an online casino, JomPAY is a simple and convenient payment option for you. JomPAY is fast, secure, and free of charge, which makes it an attractive alternative to other traditional payment methods.

How to Use JomPAY as a Casino Deposit Method

To use JomPAY as a deposit method for your online casino account, you need to follow these simple steps:

 • Step 1: Sign in to your online casino account and navigate to the cashier.
 • Step 2: Select 'Deposit' and then choose 'JomPAY' as your preferred payment method.
 • Step 3: Enter the amount of money that you want to deposit and your JomPAY Biller Code.
 • Step 4: Use your bank account number to complete the transaction.
 • Step 5: Confirm your payment, and your funds will be instantly credited to your online casino account.

Once your funds have been credited to your online casino account, you can start playing your favourite games right away.

The Advantages of Using JomPAY as a Casino Deposit Method

There are many advantages to using JomPAY as a deposit method for your online casino account. Here are some of the main benefits:

 1. Fast and Secure: JomPAY is one of the fastest and most secure payment methods available. Transactions are processed in real-time, which means that your funds will be instantly credited to your online casino account. JomPAY uses the latest encryption technology to protect your personal and financial information, ensuring that your transactions are completely safe and secure.
 2. Available 24/7: JomPAY is available 24/7, which means that you can make deposits to your online casino account at any time of the day or night.
 3. No Hidden Fees: JomPAY is a free service, which means that you won't be charged any hidden fees or transaction charges for using the service.
 4. Convenience: Using JomPAY as a deposit method is very convenient. You can make deposits to your online casino account from the comfort of your own home using your mobile phone or computer.
 5. Widely Accepted: JomPAY is widely accepted at many Malaysian online casinos, which makes it a popular payment method among Malaysian players.

Using JomPAY as a Casino Withdrawal Method

While JomPAY is an excellent deposit method for online casinos, it is not currently available as a withdrawal method. This means that if you use JomPAY to deposit funds into your online casino account, you will need to choose an alternative withdrawal method such as bank transfer or e-wallet services to withdraw your winnings.

The Bottom Line

If you're looking for a fast, secure and convenient deposit method for your online casino account, JomPAY is an excellent choice. Its ease of use and no hidden fees are just some of the many reasons why JomPAY is the preferred payment method for many Malaysian online casino players.

Conclusion

JomPAY is an attractive deposit method for Malaysian online casino players. Its speed, security, and convenience make it an ideal choice for those who are looking for a hassle-free way of depositing funds to their online casino accounts.

However, it's important to note that JomPAY is not currently available as a withdrawal method, which means that you will need to choose an alternative withdrawal method to cash out your winnings.

Overall, JomPAY is an excellent payment service that is widely used and accepted by many Malaysian online casinos. Its benefits, including no hidden fees, make it a popular choice for many Malaysian online casino players.

JomPAY កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is JomPAY and how does it work?

JomPAY is an online banking payment method that allows users to make payments or deposits to their casino account. It works by allowing customers to use their personal online banking account at participating banks in order to make the payment.

What banks accept JomPAY?

JomPAY accepts payments from over 40 participating banks in Malaysia, including Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, Public Bank, and RHB Bank.

Is JomPAY a safe method to use?

Yes, JomPAY is a safe and secure method to use. It uses the highest level of security to protect its users' information and transactions.

Do casinos charge any fees for deposits made via JomPAY?

No, most online casinos do not charge any fees when making a deposit using JomPAY.

How long does it take for a JomPAY deposit to reflect in my casino account?

The processing time for JomPAY deposits may vary depending on the bank you are using. However, most deposits will reflect in your casino account within 1-2 business days.

Is there a maximum limit for deposits made via JomPAY?

Yes, the maximum limit for JomPAY transactions is imposed by the individual bank's policy. Therefore, you should check with your bank on the maximum limit for your account.

Can I withdraw my winnings using JomPAY?

No, JomPAY is only a deposit method. You will need to choose an alternative payment method in order to withdraw your winnings.

What happens if I accidentally make a duplicate payment using JomPAY?

If you accidentally make a duplicate payment using JomPAY, the casino will usually refund the excess amount back into your account. However, it is advisable to contact the casino's customer support to expedite the refund process.