Koho កាសីនុ

Koho កាសីនុ

 • Bitfiring កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  NetellerPaysafe CardSticPayEcoPayzMaestro
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.9
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  ការដាក់ប្រាក់ 1 - 125% រហូតដល់ 100 ផោន
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • La Riviera កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  NetellerBank Wire TransferMasterCardVisa ElectronPaysafe Card
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.9
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 300 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • TonyBet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  Netellere-WalletPerfect MoneyinstaDebitSkrill
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.3
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 2000 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Argo កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MasterCardBitcoinMonetaAlfa ClickiDEAL
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 400 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Lotaplay កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  NetellerFlexepinNeosurfMasterCardEcoPayz
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.9
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  កញ្ចប់ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ដល់ទៅ 500
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

Koho as Casino Deposit Method: An In-Depth Review

តារាង​មាតិកា

When it comes to online gambling, one of the most crucial things for players is finding a reliable and hassle-free deposit method. Koho is one such option that has become increasingly popular for Canadian players. In this review, we'll take a closer look at Koho as a casino deposit method and explore its various advantages and shortcomings.

What is Koho?

Koho is a fintech company based in Canada that offers a mobile app that comes with a reloadable pre-paid Visa card. This app is designed to be a budgeting and savings tool that also provides users with notifications, insights, and real-time updates about their spending.

However, in recent times, Koho has also been used as a deposit method for online casinos. One of the primary reasons for this is that Koho doesn't require any traditional banking methods and can be linked directly to a Visa card. Plus, it doesn't involve any credit checks or monthly fees.

 • Advantages of Using Koho as a Casino Deposit Method

Using Koho as a deposit method at online casinos comes with several benefits:

 • Anonymity: Since Koho doesn't require any traditional banking methods, there's no need to share any sensitive information with the casino. All you need is your Koho Visa card number to make a deposit.
 • Convenience: Koho makes it easy to make online deposits, which reflects immediately on your account. Simply link your Koho card to your account, and you're ready to start playing.
 • No Extra Fees: One of the major advantages of Koho is that they don't charge any extra fees to use their service. This means that you won't incur any additional charges when making deposits to an online casino.
 • Security: Koho utilizes top-notch security measures, including end-to-end encryption and secure cloud servers, to ensure that user details and transactions are kept safe.

Value for Casino Withdrawals

While Koho is primarily used as a deposit method, it can also be used to withdraw your winnings from online casinos. However, it's essential to note that not all casinos offer this option. Some casinos may have certain restrictions regarding withdrawal through Visa, so be sure to check with the casino before using it.

Withdrawals made through Koho are processed in the same manner as deposits, reflecting in the users' Koho account within a few days.

Disadvantages of Using Koho as a Casino Deposit Method

While using Koho comes with several benefits, there are also some downsides to consider:

 • Restricted Availability: Koho is only available to Canadian residents. If you're not based in Canada, you'll need to explore other deposit methods.
 • Transaction Limits: One of the basic issues users encounter with Koho is the transaction limits. You can only make up to a $15,000 transaction per day.

Conclusion

Overall, Koho is a reliable and convenient deposit method for Canadian players looking to fund their online casino accounts. Its anonymity, security, and ease of use make it an attractive option for online gaming enthusiasts who value simplicity and effective budgeting.

However, it's essential to keep in mind that Koho may not be suitable for everyone. The transaction limits and restricted availability may be a significant hindrance for some users. Still, if you're a Canadian resident looking for a fee-free and secure deposit method, Koho is an option worth considering.

Koho កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is Koho?

Koho is a payment method that allows you to securely deposit and withdraw funds to and from your online casino account.

Is Koho a safe payment option?

Yes, Koho uses state-of-the-art encryption to protect your personal and financial information, making it a safe choice for online transactions.

How do I make a deposit using Koho?

To make a deposit using Koho, simply select the option from the casino's list of payment methods, enter the required information, and confirm the transaction.

Can I withdraw my winnings using Koho?

Yes, you can withdraw your winnings using Koho, provided that the online casino you are playing at offers this option.

Are there any fees associated with using Koho?

Koho itself does not charge any fees for its services, but some online casinos may have their own fees or transaction limits.

How long does it take for deposits and withdrawals to be processed using Koho?

Deposits are usually processed instantly, while withdrawals may take anywhere from a few hours up to several business days, depending on the online casino's processing time.

Can I use Koho for mobile casino deposits?

Yes, Koho can be used for both desktop and mobile casino deposits.

What countries support Koho as a casino deposit method?

Koho is currently available only in Canada, so it can be used to deposit and withdraw funds to and from online casinos that accept Canadian players.