OXXO កាសីនុ

OXXO កាសីនុ

 • ReloadBet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MiFinityBitcoin CashSantanderLitecoinBitcoin
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.7
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 300 ផោន
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • SlotoTop កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  Bank Wire TransferVisaFlexepininstaDebitPaysafe Card
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.8
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  រហូតដល់ 250%, ប្រាក់បញ្ញើអតិបរិមា 1400 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • 1xBet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  BitcoinNetellerFast Bank TransferSantanderATM Online
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.4
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 400 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • 77Spins កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  NetellerBank Wire TransferVisaInteracPAGOFACIL
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.8
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់€ / 100 ដុល្លារ + 100 ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់បញ្ញើលើកទី 1
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • OG កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  SantanderEcoPayzMasterCardNetellerBoleto
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.2
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់€ / 100 ដុល្លារ + 100 ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់បញ្ញើលើកទី 1
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

OXXO Casino Deposit Method: A Comprehensive Review

តារាង​មាតិកា

For online gamers, picking a reliable and secure method to make casino deposits is crucial. Some online casinos offer credit cards and e-wallets, while others provide country-specific alternatives like OXXO. OXXO is a payment method founded in Mexico, making use of brick-and-mortar payments.

OXXO allows gamers to authenticate deposits and withdraw funds by initiating a payment request at an authorized OXXO payment retailer and scanning a generated barcode as a receipt. It's worth noting that there could be a waiting period of up to three days before a payment retailer accepts the barcode.

The Values of OXXO as a Casino Deposit Method

OXXO's high reputation in Mexico is due to the large number of payment points located in Mexico's major cities, allowing gamers to deposit cash without any need for connection to a bank account. The process of OXXO payment is incredibly straightforward and offers the users the option to stay anonymous as no personal details are needed. Apart from that, the deposit method is free of charge, boasting great value for gamers.

1. Accessibility

OXXO has a staggering number of payment points in over 18,000 locations across Mexico, making casino payment extremely hassle-free. Gamers can easily seek out a retailer close by and deposit cash without any waiting time.

2. Anonymity

OXXO payment requests require no personal data, making it an incredibly private, honorable option for users who value their privacy.

3. Security

OXXO's billing method guarantees security as players get to avoid disclosing sensitive data such as bank account details. The payment process is initiated through the use of physical payment points, providing secure transfers.

4. Free of Charge

OXXO casino deposit method is completely free both for the player and the casino, making it an attractive option for casual gamers.

The Values of OXXO as a Withdrawal Method

Although not many online casinos approve OXXO as a withdrawal method, some that do offer this option, making it convenient for players to cash out winnings without the need to connect to their bank account. The process of withdrawal is quite straightforward, as gamers are requested to provide their payment number, which is provided when payment is made.

 • OXXO does not validate payouts to personal banking accounts, decreasing the possibility of fraudulent activities.
 • This method allows users the flexibility to redeem earnings by physically picking up cash in Mexico.

Conclusion

OXXO payment systems provide a convenient option for casino deposits, with easy payment processes and no hidden fees to worry about. Although not all online casinos offer OXXO as a withdrawal method, those that do offer a secure and straightforward service to players. Ultimately, the significant number of payment points and flexible redemption options ensure that OXXO remains a top pick for online casino gamers in Mexico.

OXXO កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is OXXO?

OXXO is a popular convenience store chain in Mexico that offers financial services, including cash payments for online transactions.

Can I use OXXO to make casino deposits?

Yes, many online casinos that accept players from Mexico offer OXXO as a deposit method.

Is it safe to use OXXO for casino deposits?

Yes, OXXO is a safe and reliable payment method. Your personal and financial information is protected when you make a deposit using OXXO.

Are there any fees for using OXXO to make casino deposits?

Yes, there may be fees associated with using OXXO to make casino deposits. These fees vary depending on the casino and the amount of your deposit.

How long does it take for my OXXO deposit to show up in my casino account?

It can take up to 48 hours for your OXXO deposit to be processed and credited to your casino account.

What is the minimum and maximum amount I can deposit using OXXO?

The minimum and maximum amount you can deposit using OXXO varies depending on the casino. Check with your chosen casino for their specific deposit limits.

Can I withdraw my casino winnings using OXXO?

No, OXXO is only available as a deposit method. You will need to choose an alternative withdrawal method, such as bank transfer or e-wallet.

What if I have a problem with my OXXO deposit?

If you experience any issues with your OXXO deposit, contact the casino's customer support team for assistance. They will be able to provide guidance and help resolve any issues you may have.