POLi កាសីនុ

POLi កាសីនុ

 • Captain Cooks កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EcoPayzMonetaiDEALNordeaMaestro
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.2
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100 ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជេកផតធីធីធីធីធីធីធីធីធីធី
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Prime កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  CLICK2PAYEntropaySpeedcardWebMoneyPaysafe Card
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.9
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 200 ផោន + ស្ពែបឺតសាច់ប្រាក់សុទ្ធចំនួន 15 នៅលើ Prom Pearls Pearls Pearls Pearls ចំនួន 15 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រយៈពេល 4 សប្តាហ៍
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • ReloadBet កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  MiFinityBitcoin CashSantanderLitecoinBitcoin
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.7
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 300 ផោន
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Euro Palace កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  iDebitMasterCardClickandBuyNetellerGiroPay
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 200 ផោន + 30 វិលនៅលើរន្ធដោតផ្កាយ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Platinum Play កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  GiroPayDiners Club InternationalPostepayeZeeWalletiDebit
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.7
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់បញ្ញើ 1 ផោនរហូតដល់ 200,00 ផោន
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

Introduction

តារាង​មាតិកា

When it comes to online gambling, players need to have a reliable and safe way to deposit and withdraw money. That's where POLi comes as a popular option. POLi is an online payment system that enables players to transfer funds directly from their bank accounts without having to use a credit card. In this article, we will dive into the details of POLi and why it's a great casino deposit and withdrawal option.

Advantages of using POLi as a casino deposit method

POLi offers several benefits when it comes to depositing money into your online casino account. Here are a few:

 • Security: POLi is a secure online payment method that uses encryption technology to protect user's personal and financial information.
 • Instant deposits: Transactions are processed instantly, meaning you don't have to wait for days for the funds to appear in your account.
 • No credit card required: With POLi, you don't need a credit card to make a deposit. You can use your bank account to transfer funds directly into your casino account.
 • No fees: POLi doesn't charge any fees for making deposits, so players can make transactions without worrying about extra costs.

How to use POLi as a casino deposit method

Using POLi as a casino deposit method is straightforward. Here's a step-by-step guide:

Step 1: Choose the casino you want to play at and select the deposit option.

Step 2: Select \"POLi\" as your preferred deposit method.

Step 3: Enter the amount you wish to deposit and select your bank from the list of supported banks.

Step 4: Enter your online banking details and confirm the payment.

Step 5: The funds will be transferred instantly into your casino account.

Using POLi as a casino withdrawal method

POLi can also be used as a withdrawal method, although not all online casinos offer it as an option. Here's how to use POLi for casino withdrawals:

 • Step 1: Sign in to your online casino account and select the withdrawal option.
 • Step 2: Select the \"POLi\" withdrawal option if available.
 • Step 3: Enter the amount you wish to withdraw and confirm the payment.
 • Step 4: The funds will be transferred into your bank account within a few days, depending on your bank's processing times.

Conclusion

POLi is a safe and reliable way to deposit and withdraw money from your online casino account. With its instant deposits, secure transactions, and no extra fees, it's a popular option among players. While not all casinos offer POLi as a withdrawal option, it's still a great choice for making deposits. If you're looking for a hassle-free way to transfer money to your online casino account, POLi is definitely worth considering.

POLi កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is POLi?

POLi is a payment method that enables users in Australia and New Zealand to transfer money directly from their bank account to a merchant without the need for a credit card.

Can I use POLi to deposit funds into my casino account?

Yes, many online casinos in Australia and New Zealand accept POLi as a payment method. You can check with your casino to see if they offer POLi deposits.

Is POLi a secure payment method?

Yes, POLi uses the latest security protocols and encryption to ensure safe transactions. Your bank details are never stored by POLi and are always encrypted when being entered into the system.

How do I make a deposit using POLi?

To make a deposit using POLi, you need to select it as your payment option at the online casino and follow the prompts to enter your bank details. You will need to log in to your bank account through the POLi system to complete the payment.

Are there any fees for using POLi?

No, POLi is a free payment option for users. However, some online casinos may charge a small fee for using POLi deposits.

How long will it take for my POLi deposit to be processed?

POLi deposits are usually processed instantly, so the funds will be available in your casino account immediately.

Can I withdraw my casino winnings using POLi?

No, POLi is only available for deposits and cannot be used for withdrawals. You will need to select an alternative payment method, such as bank transfer or credit card, to withdraw your winnings from the online casino.

Is POLi available in other countries?

No, POLi is currently only available in Australia and New Zealand.