QIWI កាសីនុ

QIWI កាសីនុ

 • Stakes កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  QIWIMobile PaymentsdotpaySofortMultibanco
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.7
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 100 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Loki កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  BitcoinPaysafe CardWebMoneyAstroPay DirectBank Wire Transfer
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  125% រហូតដល់€ / $ 100 ដុល្លារ + 50 បង្កើនបន្ថយល្បឿនឥតគិតថ្លៃលើកាស៊ីណូដែលបានបញ្ជាក់ Santa
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • BetMaster កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  Bitcoin CashLitecoinNetellerDirect Bank TransferSkrill
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.8
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  100% រហូតដល់ 300 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Virtual City កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EZIPayinstaDebitEutellerEntropayUkash
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.4
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 1000 សេក + 50 Spins នៅលើការដាក់ប្រាក់ដំបូង (10 ហ៊ុនក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រាំថ្ងៃបន្ទាប់)
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ
 • Casino Kingdom កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  eChecksPOLiNetellerEntropayMasterCard
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.6
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  ទទួលបាន 77 ដុល្លារលើប្រាក់បញ្ញើចំនួន 77 ដុល្លារ (ប្រាក់រង្វាន់ការប្រកួត 77 លានដុល្លារអាមេរិកនៅលើប្រាក់បញ្ញើដំបូងនៃប្រាក់ចំនួន 77 ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះ)
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

QIWI as a Convenient Casino Deposit and Withdrawal Option

តារាង​មាតិកា

Online casinos offer a wide range of payment methods to ensure convenient and secure transactions for their players. One of the popular options among players is QIWI, a payment system that allows users to make online payments, money transfers, and pay bills in over 20 countries, including Russia, Kazakhstan, Belarus, Ukraine, and Moldova. QIWI has gained popularity in the online gambling industry due to its fast, secure, and user-friendly features.

Why Choose QIWI as a Casino Deposit Method?

One of the main advantages of using QIWI as a casino deposit method is the ease and speed of transactions. Players can easily fund their casino accounts by logging into their QIWI wallet account, selecting the amount they wish to deposit, and confirming the transaction. Transactions are processed instantly, allowing players to start playing their favorite online casino games without any delay.

Another advantage of QIWI is the security of the payment system. QIWI uses advanced security measures to protect users' funds and personal information. The platform features 128-bit SSL encryption technology, which is the same level of security used by banks and financial institutions. Moreover, QIWI enables users to set up two-factor authentication and SMS notifications to ensure the safety of their funds.

QIWI also offers a variety of deposit options, such as bank transfer, credit/debit cards, and e-wallets. This provides players with a range of options to choose from based on their convenience, location, and preferred payment method.

QIWI as a Convenient Casino Withdrawal Method

QIWI can also be used as a withdrawal method in online casinos. Players can withdraw their winnings to their QIWI wallet accounts by selecting the QIWI option in the withdrawal section, entering the amount they wish to withdraw, and confirming the transaction. Withdrawals are usually processed within 24 hours, but the processing times may vary depending on the online casino's withdrawal policy.

One of the benefits of using QIWI as a withdrawal method is the low fees charged by the payment system. QIWI charges a flat fee of 1% of the withdrawal amount, with a minimum fee of 10 rubles. This makes it a cost-effective option for players to withdraw their winnings.

 • Instant deposits
 • Advanced security features
 • Flexible deposit options
 • Low withdrawal fees

How to Choose the Best QIWI Casino

Choosing the best QIWI casino can be a daunting task, considering the vast number of online casinos that accept QIWI as a payment method. Therefore, it is essential to consider some factors before choosing an online casino, such as:

 • License: ensure that the online casino is licensed and regulated by a reputable authority to provide fair and safe gaming experience.
 • Bonus and promotions: look for online casinos that offer generous bonuses and promotions to enhance your gaming experience.
 • Game selection: choose an online casino that offers a wide range of games, including your favorite slots, table games, and live dealer games.
 • Currency and language options: select an online casino that supports your local currency and language preferences to avoid currency conversion fees and language barriers.

Conclusion

Overall, QIWI provides a convenient and secure payment option for online casino players who value speedy transactions and advanced security features. Its flexibility in deposit options and low withdrawal fees make it an attractive option for players looking for a cost-effective payment method. However, it is crucial to choose a reputable online casino that aligns with your gaming preferences to ensure a seamless and enjoyable gaming experience.

QIWI កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is QIWI?

QIWI is a payment service provider that allows you to make online payments using an e-wallet or mobile app.

Can I use QIWI to fund my online casino account?

Yes, many online casinos accept QIWI as a deposit method. It is a quick and secure way to fund your account.

How do I make a deposit using QIWI?

To make a deposit using QIWI, simply log in to your online casino account and select QIWI as your deposit method. You will be redirected to the QIWI payment page where you can enter your payment details and confirm your transaction.

Is it safe to use QIWI for online gambling?

Yes, QIWI is a secure payment method that uses encryption technology to protect your personal and financial information. Additionally, QIWI complies with PCI DSS standards, which ensures that all transactions are processed safely and securely.

Are there any fees associated with using QIWI for online gambling?

There may be fees associated with using QIWI for online gambling, however, it varies depending on the online casino and your location. It is best to check with your chosen online casino to find out if there are any fees associated with using QIWI as a deposit method.

What currencies does QIWI support?

QIWI supports a wide range of currencies including EUR, USD, GBP, and RUB. However, the currency options may vary depending on the online casino and your location.

Are there any deposit limits when using QIWI for online gambling?

Yes, there may be deposit limits when using QIWI for online gambling. The deposit limit depends on the online casino and the country you are playing from. It is best to check with your chosen online casino to find out what the deposit limit is when using QIWI as a deposit method.

Can I withdraw my winnings using QIWI?

Not all online casinos allow you to withdraw your winnings using QIWI. It is best to check with your chosen online casino to find out if they support QIWI as a withdrawal method.