OKPAY កាសីនុ

OKPAY កាសីនុ

 • 3Dice កាសីនុ
  វិធីសាស្ត្រដាក់ប្រាក់:
  EcoPayzNetellerOKPayVisaBank Wire Transfer
  និង​ច្រើន​ទៀត...
  ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់
  9.1
  ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍
  200% រហូតដល់ 200 ដុល្លារ
  +18 | មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងទៀត

OKPAY as Casino Deposit Method: Is It a Safe and Secure Choice?

តារាង​មាតិកា

Are you tired of using the same old casino deposit methods, such as credit cards or e-wallets? Maybe you have used many different casino deposit options in your time as an online player, but you're still not satisfied? If that sounds like you, it might be worth considering OKPAY as a casino deposit method.

OKPAY is an e-wallet that has been around since 2007. It is owned by Mayzus Financial Services Ltd., which is based in Cyprus. The payment system is used by merchants and individuals for online money transfers and payments in more than 200 countries. It offers fast and secure payment processing with low fees and no chargebacks.

The Value of OKPAY as Casino Deposit Method

So, why should you consider using OKPAY as a casino deposit method? Here are some key factors to consider:

 • Security: OKPAY uses 256-bit SSL encryption to protect your transactions. Moreover, the KYC (know your customer) policy is implemented to ensure that your account is safe and secure. This policy requires verification of your identity, your address, and your bank account details.
 • Speed: Deposits to OKPAY accounts are processed almost instantly, meaning you can start playing at your chosen casino straight away. Withdrawals are usually processed within just a few hours, and you should receive the funds within one to three business days.
 • Flexibility and Accessibility: OKPAY can be used to deposit and withdraw funds from most casinos that accept e-wallets. It also allows you to deposit and withdraw in more than 20 currencies, making it particularly useful for international players who want to avoid currency conversion fees.
 • Customer Support: OKPAY has a comprehensive customer support service that includes email support, a helpdesk, and a live chat feature. This support is available 24/7.
 • Low Fees: OKPAY fees are competitive when compared to other e-wallets. Deposits are typically free, while withdrawals are subject to a small fee, usually around 1% of the transaction amount. This means that OKPAY is a cost-effective option compared to other payment methods like credit or debit cards.
 • Cross-border Transactions: Because OKPAY operates in more than 200 countries, it is an excellent choice for players who want to deposit and withdraw funds from casinos that operate in different regions. OKPAY can process cross-border transactions with ease, which is why it is a popular choice for international online players.

The Value of OKPAY as Casino Withdrawal Method

If you have chosen OKPAY as your preferred casino deposit method, it makes sense to use it as your withdrawal method too. Here are some reasons why:

Speed: Withdrawals to OKPAY are processed quickly, usually within a few hours. The funds are then available to use or transfer within one to three business days.

Low Fees: OKPAY charges low fees for withdrawals from casinos. You can expect to pay around 1% of the transaction amount, which is significantly lower than the fees charged by some other withdrawal methods like bank transfers.

Flexibility: Like deposits, withdrawals can be made in more than 20 currencies. This means you can avoid costly conversion fees if you're playing at an international casino.

The Bottom Line

If you're looking for a secure and reliable casino deposit method, OKPAY is an excellent choice. Its competitive fees, fast processing times, and low transaction fees make it a popular option for online players around the world. It is particularly useful for international players who want to avoid currency conversion fees. In short, if you're looking for a safe and easy payment method to use at your chosen online casino, you should give OKPAY a try.

Conclusion

Overall, OKPAY offers an excellent casino payment solution for online players worldwide. The e-wallet's fast processing times, low fees, and high security measures make it a popular choice among online casino enthusiasts. OKPAY's flexibility and accessibility also make it an attractive option. So, if you're tired of using traditional payment methods like credit cards or bank wire transfers, it's time to switch to OKPAY!

OKPAY កាស៊ីតុក: សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

What is OKPAY and how does it work at casinos?

OKPAY is an online payment system that allows you to make transactions quickly and easily. To use it at casinos, you simply need to select OKPAY as your preferred deposit method, enter the amount you wish to deposit, and provide your OKPAY account details.

How safe and secure is OKPAY as a deposit method?

OKPAY uses a range of security measures such as SSL encryption and two-factor authentication to protect your transactions. It is a regulated payment system that complies with all applicable laws and regulations.

Are there any fees associated with using OKPAY for casino deposits?

OKPAY may charge you a fee for funding your account, but many online casinos do not charge any additional fees for using OKPAY as a deposit method. Always check the terms and conditions of your chosen casino before making a deposit.

What are the minimum and maximum deposit amounts when using OKPAY?

The minimum and maximum deposit amounts will vary depending on the specific casino you are using. However, the minimum deposit amount at most OKPAY casinos is around $10, while the maximum deposit amount can range from a few hundred dollars to thousands of dollars.

Can I withdraw my winnings using OKPAY?

Yes, many online casinos allow you to withdraw your winnings using OKPAY. However, it's important to note that some casinos may require you to withdraw using the same method you used to deposit. Always check the withdrawal options available at your chosen casino.

How long does it take for deposits and withdrawals to be processed when using OKPAY?

Deposits using OKPAY are usually processed instantly or within a few hours. Withdrawals, on the other hand, can take several business days to be processed, depending on the casino's processing times. Some casinos may also require additional documentation to verify your identity before processing withdrawals.

Is OKPAY available in my country?

OKPAY is available in many countries around the world, but its availability may vary depending on your location. Check the OKPAY website to see if it is available in your country.

What should I do if I have a problem using OKPAY at a casino?

If you experience any issues when using OKPAY at an online casino, first try contacting the casino's customer support team for assistance. If the issue cannot be resolved, contact OKPAY's customer support team for further assistance.